Statut TMPD
Statut TMPD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 września 2010 18:11

STATUT

Towarzystwa Miłośników Parku Dworskiego w Iłowej

przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

1. Towarzystwo nosi nazwę: „Towarzystwo Miłośników Parku Dworskiego w Iłowej”, w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem. Towarzystwo działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

2. Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu wspierania działań na rzecz odnowy Parku Dworskiego w Iłowej, zwanego dalej Parkiem.
Siedzibą Towarzystwa jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej,  ul. Żagańska 15, 68-120 Iłowa.

3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może działać na terenie całego kraju a także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Towarzystwo nie posiada osobowości prawnej.

5. Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo korzysta z pomocy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

7. Celem działania Towarzystwa są działania zmierzające do odtworzenia dawnej świetności Parku poprzez współdziałanie w wykonywaniu prac porządkowo-pielęgnacyjnych, promocyjnych, historycznych, archiwizacyjnych itp.

8. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez działalność następujących sekcji:

a) Sekcja prac społecznych na rzecz Parku,

b) Sekcja kontaktów i współdziałania z innymi partnerami i instytucjami działającymi na rzecz Parku,

c) Sekcja historyczna Parku,

d) Sekcja promocji Parku,

e) Sekcja kulturalno-szkolno-artystyczna Parku.

ROZDZIAŁ III

Członkowie – prawa i obowiązki

9. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

10. Towarzystwo posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

11. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która wyrazi chęć uczestnictwa w działaniach Towarzystwa w formie pisemnej lub ustnej Przewodniczącemu Zarządu.

12. Członkiem zwyczajnym staje się każdy po wpisaniu na listę członków zwyczajnych prowadzoną przez Przewodniczącego Zarządu.

13. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc w realizacji celów Towarzystwa.

14. Członkiem wspierającym staje się każdy po wpisaniu na listę członków wspierających prowadzoną przez Przewodniczącego Zarządu.

15. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.

16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd Towarzystwa na wniosek 10 członków zwyczajnych Towarzystwa.

17. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do Zarządu Towarzystwa,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa,

c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

d) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

18. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) realizacji celów Towarzystwa,

b) przestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa.

19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w pracach Zarządu Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Zarządu Towarzystwa.

21. Wszyscy członkowie Towarzystwa otrzymują miano „Miłośnika Parku Dworskiego w Iłowej”.

22. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Zarządu,

b) wykluczenia przez Przewodniczącego Zarządu z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Zarządu Towarzystwa,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

23. Od decyzji Przewodniczącego Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu Towarzystwa. W tym przypadku Przewodniczący Zarządu nie bierze udziału w głosowaniu. Uchwała zarządu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Zarząd Towarzystwa

24. Towarzystwem kieruje Zarząd Towarzystwa, na którego czele stoi Przewodniczący Zarządu. Przewodniczącego Zarządu wybierają i odwołują jego członkowie w głosowaniu jawnym.

25. Kadencja wszystkich członków Zarządu Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przez członków zwyczajnych Towarzystwa na zebraniu zwołanym co najmniej z 5-o dniowym wyprzedzeniem

26. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

27. Zarząd Towarzystwa jest jedynym organem Towarzystwa. W pracach Zarządu biorą udział jego członkowie oraz z głosem doradczym – pozostali członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

28. Zebranie Zarządu Towarzystwa zwołuje jego Przewodniczący, a w razie gdy jest to niemożliwe, zebranie Zarządu Towarzystwa zwołują co najmniej trzej członkowie Zarządu.

29. Termin i miejsce obrad Zarządu podaje się do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 2 dni przed terminem zebrania.

30. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy związane z celami działalności Towarzystwa, a w szczególności:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

b) uchwalania zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu,

d) uchwalanie planów działania,

e) tworzenie i znoszenie sekcji Towarzystwa oraz wybór koordynatorów którzy kierują pracami sekcji,

f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

g) rozpatrywanie odwołań od wykreślenia przez Przewodniczącego Zarządu z listy członków Towarzystwa,

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa,

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub przekształceniu Towarzystwa.

31. Przewodniczący Zarządu kieruje całą działalnością Zarządu zgodnie ze statutem i jego uchwałami oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

32. Przewodniczący Zarządu może wyznaczyć spośród pozostałych członków Zarządu do 2 wiceprzewodniczących, którzy będą wspomagać jego pracę. Przewodniczący Zarządu może w każdym czasie odwołać wiceprzewodniczącego z pełnionej funkcji.

33. Utrata członkostwa w Zarządzie Towarzystwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Zarządu,

b) utraty statusu członka zwyczajnego w Towarzystwie.

34. Utrata członkostwa w Zarządzie Towarzystwa jest równoznaczne z utratą stanowiska Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu.

35. W razie gdy skład Zarządu Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

36. Towarzystwo nie będzie posiadać żadnego majątku ani też nie będzie gromadzić żadnych funduszy.

37. Towarzystwo nie może zakładać żadnych kont bankowych.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

38. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu lub przekształceniu Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

39. Zmiany statutu Towarzystwa wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia przez Zarząd Towarzystwa.